FAQ

RayuanSenjataApi

1. Mana-manaindividu yang permohonanuntukmemilikisenjatapitelahditolakolehKetua Polis Negara bolehmengemukakanrayuankepada Y.A.B. MenteriDalamNegerimenerusialamatberikut: -

SetiausahaBahagian BahagianKeselamatandanKetenteramanAwam Aras 10, Blok D1, Kompleks D PusatPentadbiranKerajaan Persekutuan 62546 PUTRAJAYA

2. Setiaprayuanperludikemukakan di dalamtempohtigapuluh (30) haridaritarikhpenolakanolehKetua Polis Negara.

3. BagipenolakandariKetua Polis Negeri, tuanadalahdinasihatkansupayamengemukakanrayuankepadaKetua Polis Negara dalamtempohtigapuluh (30) haridaritarikhpenolakanasal.

4. Kategori-kategoriutamapemilikansenjataadalahbagitujuanmencegahmusuhtanaman, menjagakeselamatandiridanhartabendaataubersukan.

5. Pemilikansenjatapibukanhakindividu. Setiappermohonanakandipertimbangkanberdasarkankelayakansertakeperluansetiapkes.

6. Perayuadalahdimintauntukmenyertakanbuktisokongan yang terkinisemasamengemukakanrayuankepadaKementerian.

SyaratPermohonan

1. PerayuadalahdimintasupayamengemukakanrayuankepadaBahagianKeselamatandanKetenteramanAwam, KementerianDalamNegeri.

2. Rayuanadalah di dalambentuksuratrasmidansalinansuratpenolakandaripadaKetua Polis Negara perludisertakan.

3. Rayuanperludikemukakan di dalamtempohtigapuluh (30) haribekerjadaritarikhsuratpenolakanKetua Polis Negara.

4. BagipenolakandariKetua Polis Negeri, tuanadalahdinasihatkansupayamengemukakanrayuankepadaKetua Polis Negara dalamtempohtigapuluh (30) haridaritarikhpenolakanasal.

5. Perayuturutdinasihatkansupayamenyertakanbersamabutiranberkaitan yang difikirkanperluuntukmengemaskinimaklumatberkaitanrayuannya.

6. Setelahrayuan yang lengkapditerima, Kementerianakanmemaklumterimarayuantersebutdanperayuakandiberinombor fail Kementerianseperti KDN.S.32/62 PT 17000. Nomborterakhirmerupakannomborrujukantuan di Kementerianini.

SoalanLazim

1. BolehkahsayamengemukakanpermohonanuntukmemilikisenjatateruskepadaKementerian ?

• Tidak. BidangkuasaKementerianadalahhanyauntukmemerosesrayuanhanyasetelahpermohonanditolakolehpihak PDRM.

2. BilakahsayaperlumengemukakanrayuankepadaKementerian ?

• Perayuperlumengemukakanrayuansebelumtempohtigapuluh (30) haridaritarikhpenolakanolehKetua Polis Negara. SekiranyarayuandikemukakanselepastempohtersebutmakaperayuperlumengemukakanrayuanbarukepadaIbuPejabat Polis Daerah.

3. BolehkahKementerianmengeluarkanlesenmemilikisenjatapi ?

• Tidak. Kementerianhanyamengeluarkankeputusanterhadaprayuanpemilikansenjatapi. Lesenpemilikandikeluarkanoleh PDRM.

4. Di manakansayabolehmengemukakanpermohonanuntukmemilikisenjatapi ?

• Permohonanuntukmemilikisenjatapibolehdikemukakan di IbuPejabatBalai Polis Daerah yang bertanggungjawabterhadapdaerahtempattinggalperayu

5. Apakah yang sayaperlubuatuntukmenyemak status rayuansaya ?

• Kementerianbolehdihubungipadataliantelefon 03-88868546 / 8541. Silanyatakannombor fail kepadapetugas. PerayujugabolehmengirimsuratkepadaKementerianatauhadirsendirikeKementeriansetelahmembuattemujanji. Perayutidakbolehmelantikwakilbagiurusanrayuanmelainkansekiranyaperayutidakbolehhadirsendiriatassebab-sebab yang tidakbolehdielakkanbagimengelakkankes-kespenipuandansalahgunakuasa .

6. Apakah yang perlusayabuatsetelahmenerimasuratkelulusandariKementerian ?

• PerayuperlumerujukkepadaIbuPejabat Polis Daerah yang bertanggungjawabdalamtempohlima (5) minggudaripadatarikhsuratkelulusantersebut.

7. Bagaimanasekiranyasayainginmenambahsyaratkepadalesensaya ?

• Bagipemiliklesen yang menerimakelulusandari PDRM makapermohonanuntukmenambahsyaratbolehdibuatkepadaIbuPejabat PDRM Bukit Aman. SekiranyakelulusanpemilikansenjatapidiperolehidariKementerian, makapemiliklesenbolehmengemukakanpermohonanteruskepadaKementerianmenerusiBahagianKeselamatandanKetenteramanAwam.

8. BolehkahsayamerayuterhadapkeputusanMenteriuntukmenolakpermohonansaya ?

• Tidak. Seksyen 30(4) memperuntukkanbahawasebarangkeputusanMenteriadalahkekaldanmuktamad.

9. Apakah yang sayaperlubuatsekiranyapermohonansayaditolak ?

• Perayuperlumengemukakanpermohonan yang baru di IbuPejabat Polis Daerah yang bertanggungjawabdenganmenyertakanasas-asaspermohonanuntukpertimbangan.

10. BolehkahsayamerayuteruskepadaKementerianwalaupunkeputusandaripadaKetua Polis Negara belumditerima ?

• Tidak. Seksyen 30(4) memperuntukkanbahawakuasaMenteriuntukmempertimbangkansebarangkesadalahhanyasetelahianyaditolakolehpihak PDRM.

11. Apakahdokumen-dokumensokongan yang perludikemukakanbagimengemaskinikanpengkalanmaklumatKementerian ?

• Dokumen am iaitubutiranperibadiperayu (alamatterkini, nombortelefon; dan • Dokumenkhusus yang bolehdikemukakanbergantungkepadatujuanpemilikaniaitu: o Mencegahmusuhtanamanpemilikantanah, pemberiankuasapenjagaantanah, kerosakanterhadaptanaman, program penanamansemula, kepelbagaiandanjenistanaman o Menjagakeselamatandiridanhartabenda penyatakewangansyarikatdanperibadi yang terkini, salinanaduankepada polis mengenaiancaman o Bersukansijilpenyertaan di mana-manakejohanan di peringkattempatanatauantarabangsamewakilikelab, negeriataunegara